مسعود ترابی آزاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹فیزیک کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲فیزیک دریا(آب و هواشناسی)
دکترای تخصصی۱۳۷۸فیزیک دریا(آب و هواشناسی ماهواره ای)آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران شمالمعاون دانشکده علوم وفنون دریایی واحد تهران شمالقطعیتمام وقت۲۷