نمایش 109 تا 126 مورد از کل 574 مورد.
بهرام

بهرام پروین

استادیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
بهرام پروین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

لیلا پلوئی

استادیار
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات فرانسه
لیلا پلوئی
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات فرانسه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/lpoloei/fa

زهرا السادات پور سید آقایی

استادیار
علوم انسانی - روانشناسی
زهرا السادات پور سید آقایی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روانشناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourseyedaghaei/fa

زهرا پولائی موزیرجی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
زهرا پولائی موزیرجی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/poulaeimozirji/fa

مژگان پویا

مربی
فنی و مهندسی
مژگان پویا
مربی دکتری
- فنی و مهندسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouya/fa

مریم

مریم پیوندی

دانشیار
علوم زیستی - زیست شناسی علوم گیاهی
مریم پیوندی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی علوم گیاهی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/peyvandi/fa

مهسا تبری

استادیار
علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهسا تبری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/tabari/fa

گلناز تجدد

استادیار
علوم زیستی - سلولی تکوینی گیاهی
گلناز تجدد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - سلولی تکوینی گیاهی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/tajaddod/fa

کامبیز

کامبیز تحویلداری

دانشیار
شیمی - شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی کاربردی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/tahvildari/fa

فریبا

فریبا تدین

دانشیار
شیمی - شیمی تجزیه
فریبا تدین
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

احمد ترابی

مربی
علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی
احمد ترابی
مربی دکتری
- علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi/fa

مسعود

مسعود ترابی آزاد

استاد
علوم و فنون دریایی - فیزیک دریا
مسعود ترابی آزاد
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - فیزیک دریا

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi-azad/fa

مهشاد

مهشاد تسنیمی

استادیار
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
مهشاد تسنیمی
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

سعید

سعید تقوائی گنجعلی

استاد
شیمی - شیمی آلی
سعید تقوائی گنجعلی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghvaei-ganjali/fa

مصطفی تقی زاده انصاری

استادیار
علوم انسانی - حقوق بین الملل
مصطفی تقی زاده انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق بین الملل

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghizadeh-ansari/fa

کریم مسعود تقی گنجی

استادیار
شیمی - شیمی
کریم مسعود تقی گنجی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghi-ganji/fa