نمایش 37 تا 54 مورد از کل 570 مورد.
فروزان

فروزان ارکیان

استادیار
علوم و فنون دریایی
فروزان ارکیان
استادیار دکتری
- علوم و فنون دریایی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/arkian/fa

علی ارومیه ای

استاد
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )
علی ارومیه ای
استاد دکتری
- علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/oroomiyeie/fa

پروین اژدری

استادیار
علوم پایه - آمار
پروین اژدری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - آمار

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/azhdari/fa

محمد حسن استاد رحیمی

مربی
علوم پایه - ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی
محمد حسن استاد رحیمی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/ostadrahimi/fa

شروین اسدزاده

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
شروین اسدزاده
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadzadeh/fa

مجید اسدی شهمیرزادی

استادیار
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
مجید اسدی شهمیرزادی
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadi-shahmirzadi/fa

شمیلا

شمیلا اسلامبولچی

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی
شمیلا اسلامبولچی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamboolchi/fa

زهرا

زهرا اسلامی فرد

مربی
علوم انسانی - الهیات و معرف اسلامی- تاریخ و
زهرا اسلامی فرد
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - الهیات و معرف اسلامی- تاریخ و

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamifard/fa

حمید اسماعیلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم
حمید اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesmaeili/fa

اکبر

اکبر اسماعیلی

استاد
فنی و مهندسی - شیمی آلی
اکبر اسماعیلی
استاد دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - شیمی آلی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/esmaeili/fa

آریا

آریا اشجع اردلان

دانشیار
علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا
آریا اشجع اردلان
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashjaa-ardalan/fa

افشین اشجع اردلان

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
افشین اشجع اردلان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshin-ashjaa-ardalan/fa

فاطمه اشرفی

استادیار
علوم زیستی - میکروبیولوژی
فاطمه اشرفی
استادیار دکتری
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashrafi/fa

رسول

رسول اصغری

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
رسول اصغری
مربی دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/asghari/fa

سید عطا الله افتخاری

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - زبان و ادبیات عرب
سید عطا الله افتخاری
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - زبان و ادبیات عرب

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/eftekhari/fa