نمایش 217 تا 234 مورد از کل 611 مورد.

سوزان ذوالریاستین

استادیار
علوم پایه - فیزیک
سوزان ذوالریاستین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/zolriasatein/fa

محسن راثی

دانشیار
الهیات و معارف اسلامی
محسن راثی
دانشیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rasi/fa

ثریا

ثریا رازقی

استادیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
ثریا رازقی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/razeghi/fa

محمدعلی

محمدعلی راشدی اشرفی

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
محمدعلی راشدی اشرفی
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashedi-ashrafi/fa

علیرضا رام روز

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری
علیرضا رام روز
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/aramrouz/fa

محمد

محمد ربانی

استادیار
علوم و فنون دریایی - شیمی دریا
محمد ربانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - شیمی دریا

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rabani/fa

رضا

رضا رجائی خراسانی

استادیار
شیمی - شیمی فیزیک
رضا رجائی خراسانی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی فیزیک

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rajaei-khorasani/fa

اصغر رجبی ده برزوئی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - کلام
اصغر رجبی ده برزوئی
مربی -
- الهیات و معارف اسلامی - کلام

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/arajabi/fa

شهرداد رحمانی فرد

مربی
علوم انسانی - حقوق عمومی
شهرداد رحمانی فرد
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - حقوق عمومی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahmani-fard/fa

احسان رحمانی نیا

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری
احسان رحمانی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahmaninia/fa

فرشته رحمتی

استادیار
علوم زیستی - بیو شیمی
فرشته رحمتی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - بیو شیمی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/frahmati/fa

فتح اله رحیمی

استادیار
علوم انسانی - حقوق بین الملل
فتح اله رحیمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق بین الملل

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimi/fa

حسین رحیمی خجسته

مربی
علوم انسانی - حقوق خصوصی
حسین رحیمی خجسته
مربی دکتری
- علوم انسانی - حقوق خصوصی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimi-khojasteh/fa

هرمز

هرمز رحیمیان اکی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی
هرمز رحیمیان اکی
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimian/fa

فروزنده رزاقیان

استادیار
شیمی - شیمی آلی
فروزنده رزاقیان
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/razaghian/fa

فاطمه رستمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
فاطمه رستمی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/fatemehrostami/fa

حجت رسولی

استاد
علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب
حجت رسولی
استاد دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/rasouli/fa