نمایش 181 تا 198 مورد از کل 606 مورد.

فرزانه حسینی

استادیار
علوم پایه - میکروبیولوژی
فرزانه حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - میکروبیولوژی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/farzaneh-hoseini/fa

سیدعلی حسینی المدنی

استادیار
علوم انسانی - روانشناسی
سیدعلی حسینی المدنی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روانشناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hosseini-almadani/fa

زهرا

زهرا حسینی حمید

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
زهرا حسینی حمید
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseini-hamid/fa

مستانه

مستانه حقانی

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مستانه حقانی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/haghani/fa

علی حکمت ناظمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
علی حکمت ناظمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hekmat-nazemi/fa

علیرضا حیدر زاده هنزایی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی
علیرضا حیدر زاده هنزایی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/heidarzadehhanzaei/fa

طلیعه خادمیان

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه
طلیعه خادمیان
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/khademian/fa

تقی

تقی خالقی راد

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت
تقی خالقی راد
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/khaleghi-raad/fa

مینو خانی

استادیار
علوم انسانی - پژوهش هنر
مینو خانی
استادیار -
- علوم انسانی - پژوهش هنر

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/mkhani/fa

ابوالفضل خدادادی سریزدی

مربی
علوم پایه - فیزیک
ابوالفضل خدادادی سریزدی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - فیزیک

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/khodadadi-saryazdi/fa

محمد خدایی وله زاقرد

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت
محمد خدایی وله زاقرد
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/khodaei-valeh-zaghard/fa

مریم خسروی

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی جانوری
مریم خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی جانوری

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/khosravi/fa

عبدالصمد خلعتبری لیماکی

استادیار
علوم زیستی
گل چهره

گل چهره خلیلی

استادیار
شیمی - شیمی تجزیه
گل چهره خلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/khalili/fa