نمایش 163 تا 180 مورد از کل 574 مورد.

شایسته حسام فر

مربی
علوم انسانی - تربیت بدنی
شایسته حسام فر
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesamfar/fa

حامد حسن پور

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
حامد حسن پور
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hhasanpour/fa

محمد حسین

محمد حسین حسن زاده نیری

استادیار
الهیات و معارف اسلامی
محمد حسین حسن زاده نیری
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasanzadeh-nayeri/fa

نرگس حسن مرادی

دانشیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش عالی
نرگس حسن مرادی
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت آموزش عالی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasanmoradi/fa

محسن حسنوند

استادیار
علوم انسانی - حقوق عمومی
محسن حسنوند
استادیار -
- علوم انسانی - حقوق عمومی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/mhasanvand/fa

محمد

محمد حسنی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری
محمد حسنی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasani/fa

الهام

الهام حسیبی

استادیار
شیمی - شیمی آلی
الهام حسیبی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasibi/fa

حمیدرضا حسین زاده

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات
حمیدرضا حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseinzadeh/fa

سید میثم

سید میثم حسینی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات
سید میثم حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/mhosseini/fa

Google Scholar

سیدمجتبی حسینی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت خدمات بهداشت و درمان
سیدمجتبی حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت خدمات بهداشت و درمان

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseini/fa

فرزانه حسینی

استادیار
علوم زیستی - میکروبیولوژی
فرزانه حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/farzaneh-hoseini/fa

سیدعلی حسینی المدنی

استادیار
علوم انسانی - روانشناسی
سیدعلی حسینی المدنی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روانشناسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hosseini-almadani/fa

زهرا

زهرا حسینی حمید

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان
زهرا حسینی حمید
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseini-hamid/fa

سید رضا حسینی لواسانی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
سید رضا حسینی لواسانی
استادیار -
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseinilavasani/fa

مستانه

مستانه حقانی

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مستانه حقانی
مربی دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/haghani/fa

علی حکمت ناظمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
علی حکمت ناظمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/hekmat-nazemi/fa

علیرضا حیدر زاده هنزایی

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی
علیرضا حیدر زاده هنزایی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی

http://khoei.faculty.iau-tnb.ac.ir/heidarzadehhanzaei/fa