سمت های اجرایی

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع شامل گرایش های زیر:

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع

دکتری مهندسی صنایع گرایش اتوماسیون

دکتری مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی تولید

دکتری مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم